SẮP DIỄN RA: DIỄN ĐÀN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP: ĐẢM BẢO AN TOÀN NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG – NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SẮP DIỄN RA: DIỄN ĐÀN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP: ĐẢM BẢO AN TOÀN NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG – NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

28/09/2021

Đứng trước những thách thức to lớn do hệ quả của đại dịch Covid-19, bài toán đảm bảo an toàn nguồn lực lao động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bởi nguồn nhân lực là yếu tố chủ chốt đóng vai trò quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh doanh. Lực lượng lao động được củng cố dựa trên giá trị văn hóa và chính sách nhân sự ưu việt sẽ trở thành nguồn vốn con người vô giá, nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

Trước thực tế đó, VBCWE phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Times) tổ chức Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 2021: Đảm bảo an toàn nguồn lực lao động – Nền tảng của phát triển bền vững với hai mục tiêu chính:

►   Hỗ trợ các doanh nghiệp kiến tạo và thúc đẩy các giải pháp củng cố sức mạnh nguồn lực lao động nhằm vượt qua thách thức trước mắt cũng như phục hồi đà tăng trưởng trong dài hạn. 

►   Giúp các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước nắm được thực trạng khó khăn về an toàn nguồn lực lao động trong cộng đồng doanh nghiệp, từ đó có những điều chỉnh chính sách phù hợp để tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp vượt bão Covid, hướng đến phát triển bền vững trong thời kỳ Bình thường mới.  

Thông tin sự kiện:

►   Thời gian: 09:00 – 11:30, Thứ 5, ngày 07/10/2021

►   Phương thức: Online trên nền tảng Zoom

►   Đăng ký tham dự tại đây

►   Chương trình dự kiến: vui lòng xem trong thư mời bản mềm dưới đây

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ linh.nguyen@vbcwe.com