Ấn phẩm - Báo cáo

Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

01/01/1970
Tháng 5 năm 2020, VBCWE đã phối hợp cùng UN Women và Investing in Women tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19
Tìm hiểu thêm