Tư vấn doanh nghiệp

GÓI ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH LÀM VIỆC LINH HOẠT (LVLH)

  • Xây dựng chính sách LVLH phù hợp với tổ chức;
  • Xây dựng cơ chế triển khai hiệu quả chính sách LVLH;
  • Xây dựng gói truyền thông chính sách LVLH tới người lao động;
  • Xây dựng năng lực cho cấp quản lý và nhân viên để áp dụng hiệu quả chính sách LVLH tại nơi làm việc;
  • Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chính sách.

GÓI ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH PHÒNG & ỨNG PHÓ QUẤY RỐI TÌNH DỤC (QRTD) TẠI NƠI LÀM VIỆC

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về QRTD từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng các chính sách Phòng và ứng phó QRTD tại nơi làm việc, góp phần kiến tạo môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc:

  • Cung cấp hệ thống pháp lý về Phòng chống QRTD (Quốc tế, Việt Nam);
  • Tư vấn xây dựng chính sách;
  • Tư vấn xây dựng cơ chế triển khai, xử lý các tình huống khẩn cấp;
  • Tư vấn truyền thông hiệu quả chính sách phòng chống QRTD tới CBNV;
  • Xây dựng năng lực cho quản lý và nhân viên trong việc phòng chống QRTD.