Hội thảo Gia tăng Quyền năng Nữ lao động của doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp - Kiến tạo giá trị Xã hội trong ESG