GIỚI THIỆU VBCWE

Được thành lập từ tháng 01/2018 trong khuôn khổ dự án Investing in Women ("Đầu tư cho sự phát triển phụ nữ”) của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) là tổ chức tiên phong và chuyên nghiệp trong việc kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng văn hóa đa dạng, bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc – nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

VBCWE là mạng lưới được tham gia bởi các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn tại Việt Nam, cam kết đưa các giá trị bình đẳng, đa dạng và bao trùm tại nơi làm việc vào chiến lược kinh doanh và phát triển của mình, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, sau đó lan tỏa và truyền cảm hứng đến các doanh nghiệp khác trên cả nước cùng tham gia cam kết này.

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức dẫn đầu trong việc mang lại các giá trị Đa dạng, Bình đẳng và Hoà nhập tại nơi làm việc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Sứ mệnh

  • KẾT NỐI
  • KẾT NỐI VÀ HỘI TỤ NHỮNG DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG TRONG VIỆC KIẾN TẠO VÀ TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA ĐA DẠNG VÀ BAO TRÙM
  • Đồng hành
  • ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC THÔNG QUA VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐA DẠNG VÀ BAO TRÙM GẮN VỚI BÌNH ĐẲNG GIỚI
  • Truyền cảm hứng
  • LAN TỎA CÁC GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA ĐA DẠNG BAO TRÙM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC ĐẾN CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP, TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ TÁC ĐỘNG NHẰM THAY ĐỔI NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP.

 

MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG

Các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp cam kết hành động hướng đến các mục tiêu bình đẳng giới thông qua:

1. Thu hẹp chêch lệch tiền lương theo giới

2. Gia tăng vai trò nữ giới trong các vị trí lãnh đạo và quản lý 

3. Tạo môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến bình đẳng, không phân biệt giới tính

4. Đầu tư cho các điều kiện làm việc phù hợp cho người có gia đình và con nhỏ  

5. Các cấp lãnh đạo và quản lý thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới một cách có hệ thống trong công ty