GIỚI THIỆU VBCWE

Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment - VBCWE) được thành lập từ năm 2018 thông qua chương trình Đầu tư vào phụ nữ (Investing in Women – IW) của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ ở Việt Nam.
 
VBCWE là mạng lưới được tham gia bởi các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn tại Việt Nam, cam kết đưa bình đẳng giới tại nơi làm việc vào chiến lược kinh doanh và phát triển của mình, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, sau đó lan tỏa và truyền cảm hứng đến các doanh nghiệp khác trên cả nước cùng tham gia cam kết này.

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức dẫn đầu trong việc mang lại các giá trị bình đẳng tại nơi làm việc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sứ mệnh

  • KẾT NỐI
    Các doanh nghiệp tại Việt Nam cùng nhau cam kết thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc.
  • Đồng hành
    với các doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc.
  • Truyền cảm hứng
    thực hiện các mục tiêu tăng quyền kinh tế cho phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG

Các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp cam kết hành động hướng đến các mục tiêu bình đẳng giới thông qua:

1. Thu hẹp chêch lệch tiền lương theo giới

2. Gia tăng vai trò nữ giới trong các vị trí lãnh đạo và quản lý 

3. Tạo môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến bình đẳng, không phân biệt giới tính

4. Đầu tư cho các điều kiện làm việc phù hợp cho người có gia đình và con nhỏ  

5. Các cấp lãnh đạo và quản lý thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới một cách có hệ thống trong công ty