VBCWE XIN CHÚC MỪNG 3 DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN CÓ LÃNH ĐẠO ĐẠT DOANH NHÂN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2022

VBCWE XIN CHÚC MỪNG 3 DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN CÓ LÃNH ĐẠO ĐẠT DOANH NHÂN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2022

17/10/2022
VBCWE XIN CHÚC MỪNG 3 DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN CÓ LÃNH ĐẠO ĐẠT DOANH NHÂN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2022
Tổng hợp doanh nghiệp của 60 doanh nhân năm 2021 có doanh thu trên 1,2 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 722 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 148 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 70 nghìn tỷ đồng và số lao động trên 251 nghìn người tham gia bình chọn.
Bà Cao Thị Ngọc Dung , Ông Văn Tiến Thanh, Ông Thân Đức Việt là những doanh nhân nổi bật đang lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp phát triển bền vững được tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
 
Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
 
Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Cà Mau (PVCFC)
 
Ông Thân Đức Việt - Tổng giám đốc Công ty cổ phần May 10 (CTCP)
Có thể nói, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ, Công ty cổ phần Phân bón Cà Mau, Tổng Công ty cổ phần May 10 đang ngày càng phát triển và thay đổi vượt bậc cùng với VBCWE tạo ra môi trường bình đẳng, đa dạng và hòa nhập. Mục tiêu thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hoà nhập cũng là một trong các yếu tố nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.