Hội thảo: Văn hóa Đa dạng và Bao trùm, yếu tố quan trọng kiến tạo nguồn lực xã hội vượt qua các thách thức kinh tế