Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

Ngày 01/12/2020
Tháng 5 năm 2020, VBCWE đã phối hợp cùng UN Women và Investing in Women tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với người lao động khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Khảo sát được triển khai trên 600 người lao động được lựa chọn ngẫu nhiên tại các doanh nghiệp vừa và lớn thông qua nền tảng YouGov.
 
Kết quả khảo sát đưa ra nhiều phát hiện và khuyến nghị về tác động của COVID-19 đối với việc làm, năng suất, thu nhập, trách nhiệm gia đình và sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.
 
Báo cáo đầy đủ vui lòng tải xuống tại đây.
 
Tải tài liệu