Khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp đa dạng và bao trùm

Khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp đa dạng và bao trùm

Ngày 02/12/2020
Cung cấp hiểu biết nền tảng về sự Đa dạng (D-Diversity) và Bao trùm (I-Inclusion), yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 
• Khám phá quy trình kinh doanh kết hợp D&I trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
• Xác định lợi ích của D&I - như một chiến lược để đáp ứng các mục tiêu nhân sự và môi trường làm việc
• Xem xét tác động của văn hóa và hành vi ứng xử tại nơi làm việc
• Xác định các hoạt động và hành vi ứng xử cần thiết để củng cố văn hóa làm việc hiệu quả và gắn kết nhân viên
• Tạo ra một nơi làm việc tiếp thêm sinh lực, đổi mới, sự liên kết, nơi mọi người có thể trở nên xuất sắc
• Phát triển những tài năng, nâng cao kỹ năng và quan điểm đa dạng để đổi mới.