KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG & ỨNG PHÓ QUẤY RỐI TÌNH DỤC (QRTD) TẠI NƠI LÀM VIỆC

KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG & ỨNG PHÓ QUẤY RỐI TÌNH DỤC (QRTD) TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày 02/12/2020

• Nâng cao nhận thức về QRTD tại nơi làm việc và cách phòng chống
• Hiểu rõ tác động của QRTD ảnh hưởng tới Người lao động và doanh nghiệp
• Nắm được kiến thức pháp luật cơ bản liên quan
• Hiểu lợi ích của việc Phòng và ứng phó với QRTD đến kết quả hoạt động
kinh doanh cũng như thương hiệu tổ chức
• Xây dựng các giải pháp để ngăn chặn QRTD tại nơi làm việc