Khóa đào tạo Lãnh đạo hòa nhập

Khóa đào tạo Lãnh đạo hòa nhập

Ngày 02/12/2020
Cung cấp cho các nhà quản lý những phương pháp để xây dựng môi trường làm việc đa dạng và bao trùm, xây dựng các đội nhóm hòa nhập (Inclusive team) đồng thời củng cố năng lực lãnh đạo toàn diện của chính họ.
 
• Lãnh đạo hòa nhập (Inclusive Leadership) trong việc thu hút, liên kết, phát triển và giữ chân nhân tài
• Hiểu vai trò của người lãnh đạo trong việc thúc đẩy D&I và các năng lực chính khác để lãnh đạo một nhóm đa dạng
• Nhận thức được tác động của thái độ và hành vi ứng xử đối với sự đa dạng hòa nhập, hiểu những tác động có thể giúp nâng cao tinh thần làm việc và kết quả kinh doanh của nhóm 
• Thực hành các năng lực lãnh đạo kiến tạo và hỗ trợ một môi trường làm việc hòa nhập
• Trở thành người hướng dẫn, huấn luyện viên tin cậy, dẫn dắt doanh nghiệp mình đi đến thành công.