Khóa đào tạo Chính sách làm việc linh hoạt (LVLH)

Khóa đào tạo Chính sách làm việc linh hoạt (LVLH)

Ngày 02/12/2020
• Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng chính sách LVLH;
• Các hình thức LVLH phổ biến;
• Phương pháp xây dựng và áp dụng chính sách LVLH phù hợp tại doanh nghiệp;
• Kinh nghiệm xây dựng chính sách LVLH từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.