GEARS – CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ VÀ CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI

GEARS – CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ VÀ CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI

GEARS (Gender Equality Assessment, Results and Strategies - Đánh giá, Kết quả và Chiến lược Bình đẳng giới) là công cụ và chứng nhận do Cơ quan Bình đẳng Giới tại nơi làm việc của chính phủ Úc (Workplace Gender Equality Agency – WGEA) phát triển và được VBCWE điều chỉnh theo thực tế tại Việt Nam. GEARS giúp doanh nghiệp nắm rõ những vấn đề, cơ hội và thế mạnh của chiến lược bình đẳng giới tại nơi làm việc của mình, từ đó góp phần cải thiện kết quả kinh doanh – bao gồm doanh thu, lợi nhuận đầu tư và giá trị công ty. Công cụ GEARS:

  • Là bước đầu trong hành trình tiến tới BĐG tại nơi làm việc của doanh nghiệp – một đánh giá sơ bộ nhằm cung cấp thông tin cho tiến trình thực hiện chiến lược tổng thể về BĐG tại nơi làm việc;
  • Dữ liệu phân tích sẽ giúp doanh nghiệp nhìn lại về sự cân bằng giới và xu hướng chuyển dịch lao động trong doanh nghiệp;
  • Đánh giá chính sách và thực thi chính sách của doanh nghiệp so với thực tiễn tại các công ty hàng đầu khác.

Quá trình đánh giá bao gồm việc trả lời các câu hỏi “Có” hoặc “Không” xuyên suốt 10 lĩnh vực trọng điểm về BĐG và số điểm tổng kết sẽ chỉ ra hiện trạng BĐG tại doanh nghiệp. GEARS cũng thu thập dữ liệu về nguồn nhân lực để đánh giá tác động của chiến lược và thực tiễn áp dụng BĐG lên sự tham gia của các giới trong doanh nghiệp. VBCWE hỗ trợ doanh nghiệp phân tích dữ liệu và viết báo cáo về kết quả đánh giá, đưa ra các đề xuất, khung thời gian và nguồn lực cần thiết để cải thiện hiện trạng BĐG tại doanh nghiệp.

10 lĩnh vực trọng điểm

01
Quản lý tài năng và kế hoạch kế nhiệm
02
Lãnh đạo và trách nhiệm
03
Bình đẳng trong lương thưởng
04
Thành phần giới trong lực lượng lao động
05
Lồng ghép chế độ làm việc linh hoạt
06
Đào tạo về BĐG tại nơi làm việc
07
Phát triển chuyên môn, cố vấn, tài trợ
08
Tuyển dụng, lựa chọn và thăng tiến
09
Chiến lược liên kết bình đẳng giới với các ưu tiên của doanh nghiệp
10
Ngăn chặn và giải quyết tình trạng quấy rối và phân biệt đối xử dựa trên giới tính, quấy rối tình dục và bắt nạt, bạo lực gia đình

04 Bảng dữ liệu

01
Sự chuyển dịch lao động
02
Việc làm
03
Cơ cấu ban lãnh đạo
04
Danh mục nghề nghiệp

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ GEARS

Hoàn thành bảng câu hỏi về Chiến lược Bình Đẳng Giới
Bảng câu hỏi được thực hiển bởi nhân viên thuộc nhiều phòng ban khác nhau với hiểu biết sâu rộng với hiểu biết sâu rộng về các chính sach và chiến lược của doanh nghiệp
Mạng lưới doanh nghiệp xây dựng báo cáo và thuyết trình về kết quả đánh giá
Cung cấp dữ liệu 12 tháng về cơ cấu giới tính của doanh nghiệp trong:
Sự chuyển dịch lao động
Việc làm
Cơ cấu ban lãnh đạo
Danh mục nghề nghiệp

ĐÁNH GIÁ GEARS TRONG 8 TUẦN

Tuần 1
ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp được đào tạo về quy trình và công vụ thực để hoàn thành tốt quá trình đánh giá
Tuần 2+3
THU THẬP DỮ LIỆU
Doanh nghiệp hoàn thành bảng câu hỏi về Chiến lược BĐG và thu thập dữ liệu nhân sự
Tuần 4
XÁC MINH DỮ LIỆU
VBCWE xác minh dữ liệu để hiểu thêm về những thực tiễn áp dụng tốt nhất và ví dụ về một số Chiến lược diển hình
Tuần 5
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
VBCWE phân tích dữ liệu và xáy dựng báo cáo đánh giá hiện trạng
Tuần 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ
VBCWE thuyết trình báo cáo đánh giá thực trạng BĐG tại nơi làm việc và đưa ra khuyến nghị cho doanh nghiệp
Tuần 7
HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN
VBCWE hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện truyền thông về kết quả phân tích và tư vấn thực thi các khuyến nghị
Tuần 8
TIẾN TỚI GEARS 2
VBCWE xây dựng lộ trình BĐG tại nơi làm việc cho doanh nghiệp dựa trên các lĩnh vực trọng điểm do doanh nghiệp lựa chọn