VỀ VBCWE

GIỚI THIỆU VBCWE

Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women's Empowerment - VBCWE) được thành lập từ tháng 2/2018 qua chương trình Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women - IW) được tài trợ bởi Chính phủ Úc, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam.

Mạng lưới được thành lập và tham gia bởi các doanh nghiệp có tầm nh hưởng với quy mô nhân sự lớn, cam kết có những bước tiến cụ thể trong chiến lược phát triển của mình trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, đồng thời lan tỏa và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác trên cả nước cùng tham gia cam kết này.

Tìm hiểu thêm

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP VBCWE

Các thành viên sáng lập của VBCWE đều là các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

CÁC MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP VÙNG

Mạng lưới Doanh nghiệp hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ đã được thành lập ở 4 nước: Indonesia, Philippines, Myanmar và Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
VBCWE