VỀ VBCWE

GIỚI THIỆU VBCWE

Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (The Vietnam Business Coalition for Women's Empowerment - VBCWE) được thành lập từ tháng 2/2018 qua chương trình Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women - IW) của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.

VBCWE được sáng lập bởi các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn. Các doanh nghiệp này sẽ có những bước hành động thích hợp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại chính công ty của họ, từ đó tác động đến cộng đồng các doanh nghiệp khác cả trong và ngoài chuỗi cung ứng, góp phần xây dựng môi trường và điều kiện làm việc tốt hơn, bình đẳng hơn cho nữ giới.

Tìm hiểu thêm

CÁC SÁNG LẬP VIÊN CỦA VBCWE

Các sáng lập viên của VBCWE đều là các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

CÁC MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP VÙNG

Mạng lưới Doanh nghiệp hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ đã được thành lập ở 4 nước: Indonesia, Philippines, Myanmar và Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
VBCWE