THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Madam Hà Thu Thanh

Madam Hà Thu Thanh

Chủ tịch VBCWE

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Vietnam
• Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)
• Giải thưởng Doanh nhân Châu Á 2017
• Được Forbes xếp hạng là một trong 20 nữ doanh nhân và 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 và năm 2019.

VBCWE